Maas Huidtherapie – Zoetermeer

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 In deze voorwaarden wordt onder Maas Huidtherapie verstaan alle huidtherapeuten werkzaam bij Maas Huidtherapie. Allen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), AGB-geregistreerd en werkzaam conform de beroepscode van de NVH.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die Maas Huidtherapie opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Maas Huidtherapie.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Maas Huidtherapie  voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen Maas Huidtherapie en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. TOESTEMMING

2.1 De overeenkomst tussen Maas Huidtherapie en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Maas Huidtherapie tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 Maas Huidtherapie is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

2.3 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming daartoe aan Maas Huidtherapie.

2.4 Maas Huidtherapie kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

2.5 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Maas Huidtherapie om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Maas Huidtherapie.

2.6 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Maas Huidtherapie geen behandeling (meer) verrichten.

3. PRIJZEN / BETALING

3.1 De cliënt dient Maas Huidtherapie de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

3.2 Tarieven kunnen aangepast worden door Maas Huidtherapie

3.3 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.

3.4 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Maas Huidtherapie zorg voor volledige betaling direct of indien directe betaling niet mogelijk is, binnen 14 dagen na de afspraak op de rekening van Maas Huidtherapie onder vermelding van het factuurnummer.

3.5 Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

3.6 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

3.7 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Maas Huidtherapie is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Maas Huidtherapie is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.

3.8 Bij betalingsachterstand is Maas Huidtherapie bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe betaling (contant of pin), tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

3.9 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Maas Huidtherapie indient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij Maas Huidtherapie instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

3.10 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of Maas Huidtherapie verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

3.11 Ruilen van producten binnen 14 dagen, ongebruikt, compleet en in ongeopende verpakking.

3.12 Op verkochte producten heeft u een bedenktijd van 14 dagen, wanneer het product niet is geopend en/of gebruikt.

3.13 Wanneer u allergisch blijkt te zijn voor ingrediënten in het product, dan is Maas Huidtherapie hier niet verantwoordelijk voor.

3.14 Actieprijzen zijn strikt geldig t/m de einddatum die is aangegeven op de website. Dit betekent dat de behandeling, waar de actieprijs voor geldt, moet worden ondergaan en betaald tijdens deze actieperiode. Voor behandelingen die worden ingepland na de geldige einddatum van de actie zal de reguliere behandelprijs gelden.

4. ANNULERING

4.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient cliënt dit voorafgaand aan de afspraak bij Maas Huidtherapie af te zeggen via telefoon (+31634215779), e-mail (afspraken@maashuidtherapie.nl) of via de link in de afspraakbevestiging e-mail.

4.2 Zegt de cliënt (herhaaldelijk) niet voorafgaand aan de behandeling af (no-show), dan kan Maas Huidtherapie het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen (minimaal € 25,00)

4.3 Verzet of annuleert de cliënt meer dan 3 keer één afspraak, dan kan de cliënt geblokkeerd worden in het online afspraken systeem. Wilt de cliënt hierna toch nog een afspraak maken? Dan kan Maas Huidtherapie vragen om een vooruitbetaling van het volledige behandelbedrag.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Maas Huidtherapie leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Maas Huidtherapie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Maas Huidtherapie is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Maas Huidtherapie.

5.2 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

5.3 Maas Huidtherapie is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

5.4 Maas Huidtherapie kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Maas Huidtherapie kunnen alleen een schatting van het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.

5.5 Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals acne, pigmentafwijkingen en/of vaatafwijkingen) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Maas Huidtherapie daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het is mogelijk dat toegepaste therapieën bij bepaalde patiënten/huidafwijkingen niet aanslaan.

6. KLACHTEN

6.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Maas Huidtherapie, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Maas Huidtherapie. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

6.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen Maas Huidtherapie en de cliënt.

6.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (paramedisch.org).

7. NIETIGHEID

7.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

8. TOEPASSELIJK RECHT

8.1 Op de tussen Maas Huidtherapie en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9. WIJZIGING

9.1 Maas Huidtherapie behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

9.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Scroll naar boven
Chat openen
Stel hier jouw vraag aan Maas Huidtherapie!